vhtower, 1/20/2013

P1350645.jpg
P1350646.jpg
vhtowera (left) and vhtowerc
P1350648.jpg
vhtowerc
P1350649.jpg
This coax connector was like this already.
P1350650.jpg
P1350651.jpg
P1350652.jpg
P1350653.jpg
P1350654.jpg
vhtowera and vhtowerc have these brackets
P1350655.jpg
P1350656.jpg
This coax is chafed.
P1350657.jpg
vhtowerc (left) and vhtowera